Energetické služby a EPC
Pomáháme financovat projekty z budoucích úspor, a to pomocí energetických služeb se zaručeným výsledkem. Tímto názvem jsou v České republice označovány projekty realizované tzv. metodou Energy Performance Contracting (EPC). Jedná se o celosvětově využívaný způsob financování energeticky úsporných projektů, který umožňuje realizovat projekty z budoucích, smluvně garantovaných úspor provozních nákladů. Naši klienti tak mohou investovat do modernizace a obnovy technologických zařízení bez nutnosti navyšovat rozpočtové výdaje. Navíc se 100% jistotou dosažení plánovaných úspor. Posyktování těchto služeb klientům, zejména z veřejného sektoru, je naší hlavní činností. Od roku 2012 jsme pomocí EPC pomohli s investicemi přesahující 100 milionů korun, které ročně generují úspory přes 14 milionů korun.
Read more
Dodávky a stavební práce
Dodáváme technologická zařízení a realizujeme stavební práce. Jsme generálním dodavatelem pro Vaše projekty a to bez ohledu na způsob zadání či financování. Dodávky technologických zařízení a realizaci stavebních prací poskytujeme jako součást EPC projektů, projektů design-build i samostatně na základě projekčních podkladů našich klientů. Hlavní náplň naší práce tvoří projekty, u kterých jsou preferovány dlouhodobé efekty jako například náklady životního cyklu nebo návratnost investice. Spolupracujeme proto s roky prověřenými dodavateli a používáme špičkové výrobky a technologie. Díky tomu jsme schopni výsledky naší práce dlouhodobě garantovat. Tento přístup nám pomáhá také u projektů s odloženou splatností ceny díla, u nichž zajišťujeme finacování ve spolupráci s bankovními institucemi.
Read more
Projekční práce
Kvalitní projekty nelze realizovat bez pořádné přípravy. Klademe proto důraz na bezvadné zpracování projektových dokumentací. Věříme, že budoucí parametry projektu lze nejlépe ovlivnit právě na počátku projektu, v rámci projekčních prací. Snažíme se proto maximálně komunikovat s investory a navrhovat optimální a dlouhodobě efektivní řešení. Naši projektanti mají dlouholeté zkušenosti nejen se zpracováním všech stupňů projektových dokumentací, ale účastní se také výstavby a sledují fungování dokončených projektů. Díky tomu můžeme získané zkušenosti využít k neustálému zvyšování kvality našich návrhů. Z hlediska vlastních kapacit se specializujeme zejména na dílčí profese (oblasti vytápění, vzduchotechniky, elektroinstalace, osvětlení, měření a regulace, apod.), ale zajištění komplexních projektových dokumentací pro nás nepředstavuje žádný problém. Pro tyto případy dlouhodobě spolupracujeme s dalšími profesemi a za jejich práci zodpovídáme stejně jako za naši vlastní.
Read more
Design-Build
Optimální řešení pro zkrácení doby výstavby a zajištění hladkého průběhu realizace stavby představuje metoda Design-Build. Sloučení funkce projektanta a dodavatele stavby do jedné osoby přináší zajímavé výhody. Mezi ně patří zejména časová úspora a záruka projektanta / zhotovitele za výsledek. U těchto projektů je často hodnocen dlouhodobý efekt projektu, takže může být preferována vyšší počáteční investice s nižšími náklady v průběhu životního cyklu projektu před klasickou soutěží na nejnižší cenu. To umožňuje investorům realizovat z dlouhodobého hlediska kvalitnější projekty. Díky této metodě také odpadají problémy s požadavky na dopracování projektových dokumentací, chybějícími položkami ve výkazech výměr a s nimi související vícepráce. V České republice je této metody využíváno zejména v oblasti dopravní infrastruktury, ale Design-Build lze použít ve všech případech, kdy má investor dostatečnou znalost a technickou odbornost pro stanovení požadavků na budoucí projekt. Využití této metody není vhodné pro každýc případ, ale často umožní proces projektování a výstavby značně zrychlit a zjednodušit.
Read more
Energetický management
Poskytujeme energetický management v rámci EPC projektů i samostatně. Sledování hospodaření s energií má stále větší prioritu. Výdaje na energie tvoří značnou část nákladů na provoz objektů a technologických zařízení. Vyplatí se proto spotřeby energií průběžně sledovat, pravidelně vyhodnocovat a přijímat opatření vedoucí k jejich snižování. V případech investičních energeticky úsporných opatření se nabízí využití vlastních finančních prostřeků, nebo financování z budoucích úspor pomocí energetických služeb se zaručenou úsporou. Díky energetickému managementu je však možné docílit zajímavých úspor i díky menším organizačním opařením, které nestojí skoro nic. Našim klientům pomáháme s energetickým managementem jak v rámci tzv. EPC projektů, tak i samostatně. Obecně doporučujeme zavést energetický management všude tam, kde náklady na energie nejsou zanedbatelné. Okamžitým efektem průběžného sledování spořeb energií je snadnější odhalování nestandarních stavů v podobě poruch a havárií. Z dlouhodobého pohledu je díky energetickému managementu možné neustále zvyšovat kvalitu a efektivitu provozu objektů a zařízení. V každém případě se proces neustálého zlepšování hospodaření s energií vyplatí.
Read more
Poradenské služby
Součástí našich služeb je také energetické poradenství. Zajištujeme studie proveditelnosti, energetické audity a posudky a sledujeme dotační tituly v oblasti hospodaření s energií. Možnosti čerpání dotací jsou aktuálním tématem ve veřejném i soukromém sektoru. Dotačních titulů je v České republice celá řada a jejich podmínky se často s každou další výzvou upravují. Snažíme se mít pro naše klienty neustále aktuální informace o možnostech financování energeticky úsporných projektů s využitím dotací z operačních programů Evropské unie (OPŽP, OPPIK) či z národních programů (EFEKT). V oblasti dotačního managementu spoléháme na společnost DABONA s.r.o. My se zaměřujeme zejména na technickou stránku. V této oblasti tak spíše než samotné žádosti o dotace zajišťujeme návrhy technického řešení, zajišťujeme studie technické a ekonomické proveditelnosti a zpracováváme energetické audity a posudky. Energetické audity zpracováváme podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a pro všechny subjekty, které mají povinnost své energetické hospodářství auditovat.
Read more